Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2017

Promotors:

Premi Ramon Juncosa 2016
La Casa de la Generalitat a Perpinyà convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2017 destinat a premiar treballs que donin a conèixer, en algun dels seus aspectes, l’Espai Català Transfronterer (Comarques gironines i Catalunya del Nord). El termini de presentació de sol•licituds s’inicia el dia 29 de març i finalitza el 7 d’abril...

Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2017 destinat a premiar treballs que donin a conèixer, en algun dels seus aspectes, l’Espai Català Transfronterer (Comarques gironines i Catalunya del Nord). El termini de presentació de sol•licituds s’inicia el dia 29 de març i finalitza el 7 d’abril...

 

Els treballs que optin a aquest premi podran ser:

—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)

—Treballs de ràdio

—Treballs de televisió

—Articles o treballs en suport digital (premsa professional, llocs webs d’àmbit associatiu, institucional, universitari, blogs, etc.).

 

2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).

3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017.

4. Els treballs han de ser presentats pels propis autors, amb un límit de dos treballs per autor, i han de fer constar on i quan han estat publicats o emesos.

5. En cap cas no es premiarà un mitjà de comunicació, una publicació o un lloc web de manera genèrica sinó sempre un contingut precís amb un autor identificat.

6. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat.

7. El jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.

8. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF o en suport CD o USB (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant el seu enllaç d’Internet.

9. Els treballs s'hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat com a més tard el divendres 7 d’abril de 2017.

10. La decisió del jurat es farà pública durant la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, el 28 d’abril de 2017.

11. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2017. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.

12. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.

13. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.